Andere inzichten

Programma

Verschillende keynotes en vakprofessionals bieden u die andere inzichten die nodig zijn om de parkeervraagstukken van de toekomst op te lossen. Het programma ziet er als volgt uit: 

09.30-10.00        Ontvangst op Kasteel de Vanenburg

10.00- 10.15       Welkomstwoord door Journalist / Columnist Elise Fikse 

10.15-10.45        Directeur van DRIFT Prof. Derk Loorbach

10.45-11.30        Vragen- en discussieblok

11.30-12.30        Directeur Strategie & Innovatie bij Centric Prof. Dr. Ben van Lier

12.30-13.30        Lunch

13.30-15.30        Mini-masterclasses

15.30-16.00        Pauze

16.00-16.30        Communicatie-strateeg bij Provincie Overijssel Ferenc van Damme

16.30-17.30        Borrel 

 
 

Sprekers en sessies 

Hieronder vindt u uitgebreidere informatie over de prekers en de mini-masterclasses 

Directeur van DRIFT Prof. Derk Loorbach

Willen we een transitie?

Directeur van DRIFT Prof. Derk Loorbach geeft aan dat er sterke signalen van transitie zijn. “Het huidige mobiliteitssysteem, is erg goed in het faciliteren van (individuele) mobiliteit om economische activiteiten mogelijk te maken, en dat zo efficiënt mogelijk. Maar er zijn toenemende vragen bij deze aanpak. Hoeveel efficiënter kunnen we wegen nog benutten? Hoeveel efficiënter kan de benzinemotor? Hoeveel meer flexibiliteit is mogelijk door flexwerken en mobiliteitsmanagement? Dit zijn signalen dat het regime tegen grenzen aanloopt. Tegelijk ontwikkelen zich allerlei alternatieven die goedkoper, aantrekkelijker en beter worden.  De vraag zou dus moeten zijn: willen we een transitie of niet? Er zijn meer dan genoeg redenen om trots te zijn op de verworvenheden van het vakgebied, maar tegelijk ook om vooruit te kijken naar een nieuwe transitie die gaat over een mobiliteitssysteem in dienst van een gezonde en veerkrachtige samenleving. Zonder fossiele brandstoffen, groot ruimtebeslag, gevaarzetting of gezondheidsschade.’ 

Directeur van DRIFT Prof. Derk Loorbach

Derk Loorbach spreekt om 10.15 uur 
Zie ook het programma 

Meer weten over deze spreker? Ga naar: 

https://drift.eur.nl/people/derk-loorbach/

 

Communicatie-strateeg bij Provincie Overijssel Ferenc van Damme

Elimineer de burger 

KeynotesprekerFerenc van Damme is niet zomaar een ambtenaar. Officieel is hij projectleider communicatie en participatie bij de provincie Overijssel. Met als aanvankelijke opdracht: ‘ga de dialoog met de burger aan’. Maar ‘burger’ vindt Van Damme een rotwoord: alleen gebezigd door bureaucraten en militairen en dodelijk voor tweerichtingsverkeer. Zijn project is daarom omgedoopt tot ‘Elimineer de burger’.  Hoe je als overheid de buitenwereld naar binnen brengt dat weet Van Damme. En hij deelt graag zijn kennis. 

Communicatie-strateeg bij Provincie Overijssel Ferenc van Damme

Ferenc van Damme spreekt om 16.00
Zie ook het programma 

Meer weten over deze spreker? Ga naar: 

www.nederlandkantelt.nl/kantelvoorbeelden/ferenc-van-damme/

 

Directeur Strategie & Innovatie bij Centric Prof. Dr. Ben van Lier

The Fourth Industrial Revolution. Questions concerning information and complexity

Als mens, organisatie en samenleving staan wij aan de vooravond van de vierde industriële revolutie zo stelt het World Economic Forum. Onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en data en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen, organisaties en objecten.

Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen. En termen als industries 4.0, (industrial) internet of things, advanced manufacturing, smart industries en cyber-physical systems worden daarmee steeds gebruikelijker.

Fundamentele verandering
De nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om de (productie) processen en daarop aansluitende supply chains opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren.

 

Directeur Strategie & Innovatie bij Centric Prof. Dr. Ben van Lier

Ben van Lier spreekt om 11.30 uur 
Zie ook het programma 

Meer weten over deze spreker? Ga naar: 

https://www.centric.eu/NL/Default/Themas/Experts/Ben-van-Lier

 

Parkeren, mobiliteit  en Omgevingswet: gebruik de ruimte!

De Omgevingswet hanteert het concept van de gebruiksruimte voor de realisatie van ontwikkelingen:  in plaats van redeneren vanuit de gewenste ontwikkeling moet meer geredeneerd moeten worden vanuit de beschikbare capaciteit (luchtkwaliteit, geluid, fysieke ruimte, verstening ivm klimaatadaptatie en dergelijke) 

Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom, adviseurs Parkeren&Locatieontwikkeling van Goudappel Coffeng en Daniëlle Roelands-Fransen, advocaat-partner Ruimte&Milieu van Pels Rijcken & DroogleeverFortuijn nemen u in een inspirerende masterclass mee langs verschillende recente projecten waarbij de gebruiksruimte het uitgangspunt vormt voor de invulling van de ontwikkeling. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: 

- wat als je ontwikkeling niet past? 

- parkeernormen vs gebruiksruimte? 

- hoe maak je letterlijk en beleidsmatig ruimte voor innovatieve oplossingen zoals MaaS, kansen van zelfrijdend vervoer en mobility hubs voor personen en goederen? 

- hoe onderbouw je je plannen juridisch binnen Omgevingswet  en Raad van State proof? 

- het belang van slimme beleidskaders 

- investeren aan de voorkant: eerst nadenken, dan doen 

- belangen effectief oplijnen: belangrijker dan je denkt 

- realiseren van een goede risico allocatie en duurzame borging van je plannen (en voorkomen dat iemand uiteindelijk met de rekening blijft zitten) 

In twee uur bent u bijgepraat over de meest recente trends en ontwikkelingen en dat doen we niet alleen door te praten, maar ook door te luisteren en in te gaan op de vragen waar u in de praktijk tegenaan loopt. Na afloop is één ding zeker: naar de volgende gebied- of locatieontwikkeling waar u vanuit mobiliteit en parkeren bij betrokken hebt u nog meer oog voor de samenhang. 

Parkeren, mobiliteit  en Omgevingswet: gebruik de ruimte!

De mini-masterclasses vinden plaats om 13.30 uur 
Zie ook het programma

Meer weten over Goudappel Coffeng:

https://www.goudappel.nl/

 

Review Panels

Waarom veel parkeerbeleid prima zonder politiek kan 

Op een bewonersavond staat parkeren vaak op de eerste plaats van de lijst met ergernissen. Veel winkeliers zien (gratis) parkeren als de meest onderscheidende propositie naar hun klanten. Te weinig parkeerplaatsen is het belangrijkste haakje om een nieuwe bouwontwikkeling af te schieten. Het onderwerp parkeren staat gelijk aan emotie. Het gevolg is dat parkeren voor een politicus een uitstekend onderwerp is om zichzelf te profileren. In de politieke arena leidt het onderwerp parkeren daarom vaak tot heftige discussies. En daar waar de emotie regeert volgen er zelden verstandige besluiten.  

Review Panels 
Dat het ook anders kan bewijzen de succesverhalen van Review Panels in Tilburg en Deventer. Geïnspireerd door de bevindingen van cultuurhistoricus David van Reybrouck in het boek ‘Tegen verkiezingen zijn in deze gemeenten voor wijkspecifieke parkeervraagstukken wijkspecifieke panels samengesteld. In zo’n panel zijn middels loting alle belanghebbenden groepen uit de wijk vertegenwoordigd. Het panel krijgt toegang tot alle gewenste informatie, kennis en expertise om de effecten van maatregelen goed in te kunnen schatten. Gezamenlijk komt het panel op basis van consensus tot een uitvoeringsadvies aan het college. Vervolgens geldt: advies = collegebesluit. Voorwaarde om dit =-teken waar te kunnen maken is het aan de voorkant meegeven van een duidelijk kader waarbinnen het advies bindend is 

De ervaring leert dat door het Review Panel voldoende tijd te geven er in het panel steeds meer begrip ontstaat voor tegengestelde belangen en daarmee meer draagvlak voor het uiteindelijke advies. En dat is precies wat de politiek nodig heeft om het advies te verheffen tot een verstandig besluit. 

In deze Masterclass neemt Paul van Loon u mee in het proces rondom de Review Panels. Voor wat voor vraagstukken is de aanpak met een Review Panel geschikt? Hoe wordt de politiek meegenomen? Hoe worden belanghebbenden geïnformeerd en een panel samengesteld? Wat is een geschikte werkwijze?Hoe informeer je de belanghebbenden?Et cetera. 

In deze sessie van twee uur is voldoende tijd voor vragen en mag u ook uw eigen vraagstuk inbrengen.  

Review Panels

De mini-masterclasses vinden plaats om 13.30 uur 
Zie ook het programma

Meer weten over Empaction:

 

http://www.empaction.nl/

 

De werkelijke cijfers achter parkeren!

In deze hoogconjunctuur is er sprake van een grote druk op de omgeving: er moet gebouwd worden en wel snel. Natuurlijk willen we daarbij niet te veel bouwen omdat dit ten koste gaat van kostbare ruimte, bijvoorbeeld voor groen en speelmogelijkheden. Maar we willen ook geen oude VINEX aannames blijven hanteren die uiteindelijk leiden tot eindeloze auto’s in de berm.  

Daarom zijn er kencijfers voor functies waarvan we weten dat zij een parkeervraag met zich meebrengen. In het spanningsveld van tijd, geld en waardering van openbare ruimte is het zaak om deze cijfers zo goed mogelijk te ijken op de werkelijkheid. En daar lijkt veel mogelijk. Recentelijk onderzocht Spark het daadwerkelijke bezoekersaandeel van woningen in de binnenstad van een middelgrote gemeente. Een sterk onderbuikgevoel bleek te kloppende bezoekersnorm lijkt te moeten worden bijgesteld voor hoogstedelijke locaties. 

Ernst Bos van Spark daagt u in ca 2 uur uit om mee te denken over een verdere ijking van de normatieve parkeerbehoefte. Wat waren onze bevindingen van het bezoekersaandeel en hoe kunnen we ook het realistisch gehalte van andere functies ijken op de lokale behoefte? Aan de orde komen: 

  • scherpe definiëring van doelgroepen,  

  • analyse van het actuele autobezit en -gebruik 

  • plan-flexibiliteit in het plan  

én  

  • adequate beheersmaatregelen na ingebruikname 

 
 
Bekijk de aankondigingsfilm:

 

De werkelijke cijfers achter parkeren!

De mini-masterclasses vinden plaats om 13.30 uur 
Zie ook het programma

Meer weten over Spark:

http://www.spark-parkeren.nl/

 

Klantbeleving

Hoe ervaart de klant uw parkeergarage? Wie is eigenlijk uw klant? En welke behoeften heeft die? Deze vragen – en nog vele meer- zijn van groot belang om uw dienstverlening te optimaliseren en de klantbeleving te verbeteren. 
Bart Schinkel en Marc Moonen gaan met u in deze mini Masterclass aan de slag om ervaringen te delen, uw klanten beter te leren kennen, te leren wat uw klanten vinden – op basis van onderzoek, gegenereerde data en ervaring. 
Het resultaat zal zijn dat u beter kunt inzoomen op de behoefte van uw doelgroep, de dienstverlening daarop kan aanpassen en zo de beleving van uw klant vergroot. 
 
Bekijk hier de aankondigingdfilm:


 

Klantbeleving

De mini-masterclasses vinden plaats om 13.30 uur 
Zie ook het programma

Meer weten over Mr. Y Parking Guest:

www.mr-y-parkingguest.nl

 

Journalist / stand-up columnist Elise Fikse

Journalist en colmunist Elise Fikse schrijft o.a. voor Verkeer in Beeld en Parkeer24. 
Fikse leidt u met haar scherpe observaties en gevatte humor door de dag. 

Journalist / stand-up columnist Elise Fikse

Meer weten over Elise Fikse? 
Ga naar: 

www.elisefikse.nl